Karratha VTEM B1_B2

Magix Number
70521
Survey Name
Karratha VTEM B1_B2
Line Spacing
400
Survey Date
02/09/2010
Line Direction
135
MTC
41
Methods
AEM MAG DEM
Line KM
525